اعضای انجمن صنفی دانشگاه تبریز

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیدانشکده
1مسعودامیددانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
2باقرصدری نیادانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
3محمدحسنجلالیان چالشتریدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
4اسداللهواحددانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
5الله شکراسد اللهیدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
6چنگیزمولاییدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
7لالهمسیحادانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
8فرهمنفرخیدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
9یاسرحدیدیدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
10محمد حسینجواریدانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی