اخبار

دومین جلسه انجمن صنفی اعضاء هیأت علمی

دومین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در ساعت ۱۶ روزشنبه مورخه ۱۱/۱۱/۹۳ با حضوراعضای اصلی شورای مرکزی و بازرس انجمن در محل ساختمان ادارات مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب