متن اساسنامه

 

به نام خدا

 

 

اساسنامه انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

 

فصل اول کلیات و اهداف:

ماده 1. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز تشکلی است مستقل، صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً "انجمن" نامیده می شود.

ماده 2. محل انجمن در شهر تبریز، به نشانی: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز واقع است.

ماده 3. انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن ملتزم به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

ماده 4. اهداف انجمن عبارتند از:

1) تبیین منزلت و اعتلای جایگاه علمی و اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی و بهره گیری از ظرفیت­ها و امکانات موجود در جهت رفع نیازمندی­های علمی و پژوهشی کشور.

2) دفاع از حقوق مادی و معنوی و قانونی اعضای هیات علمی دانشگاه.

3) تلاش برای تحقق، بهبود و ارتقای نظام جامع شغلی و رفاهی (اعم از وضعیت استخدامی، بیمه، بازنشستگی و...) متناسب با شأن و منزلت اعضای هیات علمی.

4) تلاش برای حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای  هیات علمی دانشگاه.

5) صیانت از استقلال دانشگاه و شأن اعضای  هیات علمی در بحران ها و تحولات سیاسی.

6) اهتمام به توسعه و حاکمیت فرهنگ دانشگاهی در تمام شئون.

ماده 5. انجمن می­تواند در راستای طرح ها، برنامه ها و اهدافی که در این اساسنامه پیش بینی شده است با وزارتخانه ها، سازمان­ها، نهادها و یا انجمن­های صنفی دیگر در چارچوب قانون و اساسنامه خود همکاری نماید.

 

فصل دوم: شرایط عضویت

ماده 6. هر یک از اعضای  هیات علمی دانشگاه تبریز (شاغل و بازنشسته)، می­تواند با شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:

1) پذیرش مفاد اساسنامه.

2) محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

3) پرداخت حق عضویت سالانة مصوب انجمن.

 

فصل سوم: ارکان انجمن صنفی

ماده 7. ارکان انجمن عبارتند از:

1) مجمع عمومی

2) شورای مرکزی

3) بازرسان

الف- مجمع عمومی

ماده 8. مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم­گیری در انجمن است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می­شود.

ماده 9. مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات اداری، اطلاع رسانی و تعیین قبلی دستور جلسه سالی یک­بار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا لازم است و جهت تصویب هر موضوع، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. هر عضو می­تواند وکالت کتبی حداکثر سه عضو دیگر را در مجمع داشته باشد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد، مجمع عمومی نوبت دوم ظرف یک ماه تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی می­تواند در شرایط خاص و خارج از نوبت سالانه و در هر زمان به تقاضای شورای مرکزی یا یک سوم کل اعضای انجمن تشکیل گردد.

ماده 10. وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می­باشد

1) انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان.

2) استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان.

3) تعیین خط مشی کلی انجمن.

4) بررسی و تصویب پیشنهاد های شورای مرکزی.

5) تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.

6) تعیین شیوه اطلاع رسانی انجمن.

ماده 11. مجمع عمومی فوق­العاده با رعایت تشریفات اداری، اطلاع رسانی، مشابه با مجمع عمومی عادی و با تعیین قبلی دستور جلسه با یکی از شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1) با درخواست شورای مرکزی یا بازرس.

2) با در خواست یک سوم از اعضای انجمن.

تبصره 1. دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده، کتبی بوده (اتوماسیون، ایمیل، پیامک و غیره) و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره 2. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده منوط به حضور نصف به علاوه یک اعضای انجمن است.

تبصره 3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرا موافق از تعداد حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 12. وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1) تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه، در راستای تامین منافع مادی و معنوی اعضای هیات علمی.

2) بررسی و تصویب انحلال انجمن.

3) عزل اعضای شورای مرکزی یا بازرسان.

ماده 13. جلسات مجمع عمومی توسط  هیات رئیسه­ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که توسط اعضای آن انتخاب می­شوند، اداره خواهد شد.

 

ب) شورای مرکزی

ماده 14. شورای مرکزی انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1. جلسات شورای مرکزی با حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق حاضر، معتبر خواهد بود.

تبصره 2. اعضای شورای مرکزی حداکثر یک هفته بعد از انتخاب، تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار به مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره 3. شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات آن ضروری بوده و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی برای سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 4. در صورت استعفا یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مرکزی، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده شورای مرکزی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 5. شورای مرکزی علاوه بر جلساتی که به طور مرتب تشکیل می دهد، بنا به ضرورت، می تواند با دعوت رئیس یا نایب رئیس و با تعیین قبلی موضوع، تشکیل جلسه فوق العاده دهد. فاصله بین دعوت و تشکیل جلسه جز در موارد فوری و استثنایی حداقل سه روز خواهد بود..

ماده 15. مجمع عمومی، شورای مرکزی را به مدت 2 سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب هر یک از اعضای شورای مرکزی تنها برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

ماده 16. شورای مرکزی نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:

1) اداره امور جاری انجمن بر اساس اساسنامه.

2) اجرای مصوبات مجامع عمومی.

3) تهیه آیین نامه­های لازم برای پیشبرد بهتر امور انجمن و ارایه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب.

4) ایجاد تغییرات لازم و منطبق با اساسنامه در آیین نامه های داخلی موجود مربوط به شورای مرکزی.

5) بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادات رسیده از سوی اعضا.

6) تشکیل کمیته های تخصصی حسب نیاز.

7) پیگیری و به انجام رساندن تسهیلات رفاهی، مالی و علمی مورد نیاز اعضای  هیات علمی. 

تبصره1. شورای مرکزی در باب موضوعاتی که متناسب با اهداف و مفاد این اساسنامه است از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور برخوردار است؛ مگردر مواردی که در حوزه صلاحیت خاص مجامع عمومی باشد.

تبصره2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس شورای مرکزی یا نایب­رئیس و خزانه­دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره3. رئیس شورا در حدود اختیاراتی که از طرف شورای مرکزی به وی تفویض می­گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره4. کلیه مکاتبات رسمی انجمن به امضای رئیس و در غیاب وی به امضاء نائب رئیس و ممهور به مهر انجمن خواهد بود.

تبصره5. آیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب شورای مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

 

ج) بازرسان

ماده 17. مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره 1. حضور بازرس در جلسات شورای مرکزی بدون حق رای، بلامانع است.

تبصره 2. انتخاب مجدد بازرسان برای یک دوره دو ساله دیگر، بلا مانع است.

ماده 18. وظایف بازرسان به شرح زیر است:

1) بررسی اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2) مطالعه گزارش سالانة شورای مرکزی اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3) گزارش هر گونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: بازرس می­تواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظایف خود از کارشناسان ذیصلاح و مرتبط استفاده نماید. حق الزحمه کارشناسان مذکور بر اساس تعرفه توسط شورای مرکزی پرداخت خواهد شد.

ماده 19. کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی باید در هر زمان و بدون قید و شرط بوسیله شورای مرکزی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 

فصل چهارم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 20. بودجه انجمن از طریق حق عضویت اعضا، جمع­آوری هدایا، کمک­های مردمی، قبول وصیت و وقف تامین می­شود.

ماده 21. درآمد و هزینه­های انجمن توسط شورای مرکزی در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی منتهی به جلسه سالانه، به مجمع عمومی انجمن ارائه خواهد شد.

ماده 22. کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن، در حساب مخصوصی به نام انجمن صنفی اعضای  هیات­علمی دانشگاه تبریز نزد یکی از بانک­های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 23. مصوبات و صورتجلسات شورای مرکزی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضا خواهد رسید.

ماده 24. در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده، هیات تسویه­ای را انتخاب و این  هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن، نسبت به واگذاری اموال و املاک حسب مورد، به اعضا یا دانشگاه اقدام نماید. هیات مذکور موظف است گزارش کامل آن را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن برساند.

ماده 25. این اساسنامه بر مبنای اساسنامه انجمن­های صنفی دانشگاه­ها، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 25/11/1380، در چهار فصل و 25 ماده و 17 تبصره، به تاریخ 21/3/1393 در دانشگاه تبریز، توسط هیات موسس انجمن صنفی دانشگاه تبریز تدوین گردید.